Rengiamas Kauno r. savivaldybės turizmo plėtros projektas

Data :2021-08-11
Rengiamas Kauno r. savivaldybės turizmo plėtros projektas

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-08-26 sprendimo projektas „Dėl Kauno rajono savivaldybės turizmo plėtros teritorijų vystymo specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

Su sprendimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2021-08-25 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 30 55 43.

Pridedama:

Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Kauno rajono savivaldybės turizmo plėtros teritorijų vystymo specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURIZMO PLĖTROS TERITORIJŲ VYSTYMO SPECIALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

 

2021 m. rugpjūčio 26 d. Nr. TS-

Kaunas

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punktu, 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 6 straipsnio 2 dalimi, 7 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 21 straipsnio 2 dalimi, 30 straipsnio 2 dalimi, 34 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ąjį pakeitimą, patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo koregavimo patvirtinimo“ ir 2020-05-28 sprendimu Nr. TS-233 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo koregavimo patvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Rengti Kauno rajono savivaldybės turizmo plėtros teritorijų vystymo specialųjį planą.
  2. Nustatyti planavimo tikslus:

2.1 suformuoti ilgalaikę rekreacinių teritorijų, skirtų viešajai rekreacijai ir poilsiui, sistemą, turizmo bei rekreacijos rajone plėtros kryptis, sudaryti prielaidas turizmo ir poilsio paslaugų įvairovės didinimui, nustatyti prioritetus bei priemones racionaliam turizmo ir rekreacijos išteklių naudojimui, atkūrimui, gausinimui, suformuoti racionalų ir pagrįstą prieinamumo ir pasiekiamumo principais viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros bei rekreacinių teritorijų išdėstymą;

2.2 nustatyti turizmui ir poilsiui skirtų rekreacinių teritorijų turizmo rūšis, jų prioritetus, rekreacinių teritorijų tvarkymo ir apsaugos;

2.3 identifikuoti probleminius arealus ir situacijas, bei pasiūlyti sprendinius kurie kurtų prielaidas turizmo ir rekreacijos išteklių saugojimui ir gausinimui, kraštovaizdžio akcentavimui bei užtikrintų darnią teritorijų plėtrą;

2.4 detalizuoti, integruoti planuojamoje teritorijoje galiojančių kompleksinių bei specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;

2.5 suformuoti atitinkančius teritorijos identitetą ir specifiką ūkinės veiklos reguliavimo reglamentus specializuotose (-oje) teritorijose;

2.6 formuoti prielaidas ir galimybes investicijų vykdant turizmo ir rekreacinę veiklą skatinimui;

2.7 numatyti viešosios infrastruktūros objektų statybai reikalingas (rezervuotinas) teritorijas bei sudaryti prielaidas ir sąlygas turizmo ir rekreacijos paslaugų bei viešosios turizmo infrastruktūros, rekreacinių objektų įrengimui.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 Savivaldybės meras

 

A.Pupalė, mob. tel. (8 615) 55 937

M. Kruopis, mob. Tel. (8 677) 86948

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

EKONOMIKOS SKYRIUS

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO ,,DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURIZMO PLĖTROS TERITORIJŲ VYSTYMO SPECIALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2021 m. rugpjūčio 9 d.

Kaunas

 

1. Sprendimo projekto tikslai, uždaviniai.

Atsižvelgiant į tai, kad baigėsi Kauno rajono turizmo plėtros teritorijų vystymo iki 2020 m. specialiojo plano, patvirtinto 2014 m. birželio 19 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-275 „Dėl specialiojo Kauno rajono turizmo plėtros teritorijų vystymo iki 2020 m. plano patvirtinimo“, galiojimo terminas ir siekiant išlaikyti tęstinumą vystant turizmo plėtros teritorijas, reikia parengti naują turizmo plėtros teritorijų vystymo specialųjį planą būsimam laikotarpiui.

Šio sprendimo tikslas – pritarti Kauno rajono savivaldybės administracijos turizmo plėtros teritorijų vystymo specialiojo plano rengimui ir patvirtinti planavimo tikslus.

2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos.

Naujų teisinio reguliavimo nuostatų nesiūloma.

3. Laukiami rezultatai.

Pritarus sprendimo projektui bus galima pradėti rengti Kauno rajono turizmo plėtros teritorijų vystymo specialųjį planą.

4. Lėšų poreikis ir šaltiniai.

Lėšos Kauno rajono savivaldybės turizmo plėtros teritorijų vystymo specialiajam planui atnaujinti numatytos 2021 m. Savivaldybės biudžete.

5. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų registre. Viešinimas.

Viešinama Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.

Specialiojo plano rengimo viešinimo procedūros atliekamos Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

6. Antikorupcinis vertinimas.

Vertinimas nereikalingas.

7. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai.

Planavimo organizatorius - Savivaldybės administracijos direktorius. Planavimo objektas - Kauno rajono savivaldybės turizmo plėtros teritorijų vystymo specialusis planas.

Plane bus suformuotos ilgalaikės rekreacinės teritorijos, identifikuoti probleminiai arealai, nustatytos turizmui ir poilsiui skirtų rekreacinių teritorijų turizmo rūšys, detalizuoti, integruoti planuojamoje teritorijoje galiojančių kompleksinių bei specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, suformuoti atitinkantys teritorijos identitetą ir specifiką ūkinės veiklos reguliavimo reglamentai specializuotose (-oje) teritorijose, suformuotos prielaidos ir galimybės investicijoms vykdant turizmo ir rekreacinės veiklos skatinimą, numatytos viešosios infrastruktūros objektų statybai reikalingos (rezervuotinos) teritorijos įrengimui.

8. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įgyvendinimą.

Sprendimo projekto rengėja – Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja (investicijoms) Dovilė Bartašiūnaitė. Už sprendimo įvykdymą bus atsakingi Ekonomikos ir Urbanistikos skyriai.

  

Ekonomikos skyriaus vedėjas                                                                                                                                    Artūras Pupalė


Visos naujienos...