:: Bendruomenės centras->Veikla ::

Asociacijos "Užliedžių bendruomenės centras" veikla pagrįsta savanorišku visuomeniniu darbu. Prieš penkerius metus pradėjus veiklą, išanalizuota situacija, parengtas veiksmų planas.

 Užliedžių bendruomenės centro tikslai: 

­  burti vietos gyventojus, skatinti bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą; 

­  suvienyti visų vietos institucijų – mokyklos, kultūros centro, seniūnijos, bibliotekos ir kt. – pastangas bendroms problemoms spręsti; 

­  atstovauti bendruomenės interesams ir juos ginti, konstruktyviai bendradarbiauti su vietos valžia, sprendžiant bendruomenės problemas; 

­  organizuoti ir vykdyti šviečiamąją, kultūrinę, sportinę, socialinę bei aplinkosauginę veiklą; 

­  teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą bendruomenės nariams.  

2010 m. Užliedžių bendruomenės centras, norėdamas suaktyvinti gyventojus ir kryptingiau vykdyti savo veiklą, nusprendė parengti Užliedžių bendruomenės centro plėtros planą.

Bendruomenės centro nariai analizavo esamą situaciją, daug dėmesio skirdami vietos žmonių poreikių išsiaiškinimui. Buvo organizuotos fokusuotų grupių diskusijos su įvairiomis gyventojų grupėmis: bendruomenės aktyvistais, jaunomis šeimomis, jaunimu, pagyvenusiais (senjorais). Taip pat buvo atlikta anketinė apklausa. 

 Pagrindinės išsiaiškintos problemos: 

 • Bendruomenės nevienalytiškumas(senbuviai ir naujakuriai), sutelktumo stoka.
 • Laisvalaikio užimtumo nepakankamumas (jaunimo, pagyvenusiųjų).
 • Sporto galimybių trūkumas – nesutvarkytos, neįrengtos sportavimui tinkamos erdvės.
 • Infrastruktūros problemos: nėra šaligatvių, prasta kelių būklė, šiukšlių konteinerių išrikiavimas gatvėse.
 • Paslaugų nepakankamumas (transporto nepatogumas, parduotuvių trūkumas, vaikų darželio nebuvimas, socialinių paslaugų pagyvenusiems, neįgaliems trūkumas).
 • Nepakankamia tvarkoma aplinka, jos nepritaikymas rekreacinėms gyventojų reikmėms (dviračių takų, poilsio ir pasivaikščiojimo vietų trūkumas).  

Užliedžių Bendruomenės centro nariai, išanalizavę esamą socialinę, ekonominę situaciją bei išsiaiškinę atstovaujamos teritorijos gyventojų poreikius, susistemino ir apibendrino turimą informaciją, išskirdami stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes (SSGG analizė). Ši analizė padėjo Užliedžių bendruomenės centrui įvertinti esamą padėtį bei suformuluoti viziją ir išskirti aktualiausius plėtros tikslus.

Vizija 

Užliedžiai – tai patraukli ir patogi gyventi vietovė, kurioje gyvena ir tuo didžiuojasi dvasiškai ir materialiai turtingi visuomeniški žmonės.

Veiksmų planas 

Užliedžių   plėtros tikslai

 

Svarbiausi veiksmai   (Galimi projektai)

 1.   Erdvių   laisvalaikiui ir rekreacijai sukūrimas; 

--Sporto   aikštynų, vaikų   žaidimo aikštelių įrengimas;

--Maudyklos įrengimas, poilsio zonų įrengimas--

 1.   Bendruomeniškumo   didinimas, kaimo tradicijų puoselėjimas; 

 

--Švenčių   ir kt. renginių organizavimas, senų tradicijų puoselėjimas ir naujų kūrimas;

--Kaime   veikiančių organizacijų bendradarbiavimo iniciatyvos;

--Socialinė   veikla (savitarpio pagalbos, socialinių paslaugų projektai); 

3.Laisvalaikio užimtumo   gerinimas:

 

2.1.    Vaikų   ir jaunimo užimtumo gerinimas, socialiai nepageidaujamo elgesio paplitimo   mažinimas;

 

--Stovyklų,   turistinių žygių, renginių organizavimas;

--Sporto   klubo sukūrimas, būrelių, pomėgių ir interesų klubų veiklos organizavimas;

--Švietimas,   prevencinis darbas mažinant agresyvaus elgesio, žalingų įpročių paplitimą; 

2.2.    Vyresnių   žmonių (senjorų) užimtumo gerinimas;

--Senjorų klubų kūrimas;

--Tradicinių   rankdarbių, amatų puoselėjimas, parodų organizavimas 

 1.   Kaimo   aplinkos, sodybų gražinimas, aplinkosaugos gerinimas 

 

--Nevėžio pakrančių, gyvenvietės aplinkos tvarkymas ir priežiūra;

-- Įdomiausios,   kūrybiškiausios sodybos rinkimai, ekskursijos į kitus miestelius ir pan.;

 1.   Saugumo   didinimas, žmonių skatinimas atsargiau ir atidžiau elgtis gatvėse 

--Saugios   kaiminystės projektai;

--Pėsčiųjų   atidos gatvėse didinimas, vairuotojų perspėjimas, kultūros gatvėse didinimas

 1.   Susisiekimo   su miestu visuomenininiu transportu gerinimas 

--Gyventojų   poreikių išsiaiškinimas, derinimas su savivaldybe, privačiais vežėjais;