Nuo balandžio keičiasi atliekų surinkimo tvarka

Data :2020-03-06
Nuo balandžio keičiasi atliekų surinkimo tvarka

Daugelis nustebo šalia savo namų radę naujus „Kauno švaros“ konteinerius mišrioms buitinėms atliekoms. Konteineriai išdalinti todėl, kad nuo balandžio 1 d. mišrias buitines atliekas tvarkys UAB „Kauno švara“. Iūrūšiuotas pakuočių atliekas ir toliau išveš UAB „Ekonovus“. Pateikiame atsakymus į dažniausiai kylančius gyventojų klausimus.

 Nuo kada keičiasi vežėjas? Kada pradėti naudotis naujais UAB „Kauno švara“ konteineriais?

Nuo š. m. balandžio 1 d. keičiasi mišrių atliekų vežėjas. Iki š. m. balandžio 1 d. naudokitės senais UAB „Ekonovus“ konteineriais, o nuo balandžio 1 d. mišrias atliekas meskite į naujus UAB „Kauno švara“ konteinerius.

Kur dėti buvusio vežėjo konteinerius?

Senus konteinerius UAB „Ekonovus“ pradės surinkinėti nuo š. m. balandžio 1 d.

Koks bus konteinerių ištuštinimo grafikas?

Konteinerių aptarnavimo grafiką paslaugos teikėjas(-ai) skelbs viešai sutartyje su Kauno rajono savivaldybės administracija nustatyta tvarka.

Ką daryti, jei turiu permoką buvusiam vežėjui?

Jei turite permoką UAB „Ekonovus“ vežėjui ir norite susigrąžinti pinigus, turite rašyti prašymą grąžinti permoką el.paštu buhalterija@ekonovus.lt. Nepamirškite nurodyti kontaktinius duomenis ir banko sąskaitos numerį.

Kas veš pakuočių (antrinių žaliavų rūšiavimo) konteinerius?

Antrinių žaliavų konteinerius ir toliau aptarnaus UAB „Ekonovus“.

 Kas yra rinkliava už komunalines atliekas?

Vykdant Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės ir Kauno rajono tarybos sprendimus, nuo 2020 m. balandžio 1 d. Kauno rajono savivaldybėje pakeista mokėjimo tvarka už atliekų surinkimą ir tvarkymą. Kasmėnesinius gyventojų ar įmonių atsiskaitymus namų valdoms, bendrijoms ar tiesiogines sutartis su atliekų vežėjais pakeitė vietinė rinkliava.

Rinkliava už komunalines atliekas - tai Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš komunalinių atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti vietinės rinkliavos nuostatuose nustatyta tvarka.

Kas yra rinkliavos mokėtojai?

Komunalinių atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys nekilnojamąjį turtą, naudojantys jį ar juo disponuojantys (išskyrus žemės sklypus) Savivaldybės teritorijoje.

Kodėl aš turiu mokėti rinkliavą?

Pagal Kauno rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo nuostatų (patvirtintų Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-71) 34 punktą, dvinarę vietinę rinkliavą privalo mokėti visi fiziniai asmenys, gyvenantys arba kitu pagrindu teisėtai valdantys nekilnojamojo turto objektus savivaldybės teritorijoje, ir visi juridiniai asmenys, teisėtai valdantys nekilnojamojo turto objektus savivaldybės teritorijoje.

Kaip apskaičiuojama rinkliava?

Dvinarė vietinė rinkliava susideda iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų:

-             pastoviąją dvinarės rinkliavos dedamąją moka visi savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys;

-             kintamąją dvinarės rinkliavos dedamąją moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga.

Surinktos rinkliavos lėšos naudojamos tik komunalinių atliekų tvarkymo išlaidoms padengti: atliekų surinkimui ir vežimui, atliekų tvarkymui (viešųjų erdvių tvarkymas, komunalinių atliekų regioninių sąvartynų išlaikymas, didelių gabaritų atliekų priėmimo aikštelių išlaikymas, specifinių ir pavojingų atliekų tvarkymas) ir rinkliavos administravimui.

Kada gausiu sąskaitas?

Kiekvienais metais, pagal sausio 1 d. registro duomenis, administratorius parengia mokėjimo pranešimą, apie apskaičiuotas mokėtinas Vietinės rinkliavos įmokas už kalendorinius metus ir pagal Registro duomenų bazėje turimą adresą arba kitą žinomą adresą iki kovo 1 dienos pateikia kiekvienam vietinės rinkliavos mokėtojui.

Vietinę rinkliavą įvedus nuo antro metų ketvirčio (balandžio mėn. 1 d.), mokėjimo pranešimas pateikiamas kiekvienam vietinės rinkliavos mokėtojui iki birželio 1 dienos.

Ar reikia mokėti iš anksto?

Vietinė rinkliava mokama kas ketvirtį į mokėjimo pranešime nurodytą vietinės rinkliavos surenkamąją sąskaitą iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio paskutinės dienos:

Už pirmą ketvirtį – iki kovo 31 d;

Už antrą ketvirtį – iki birželio 30 d;

Už trečią ketvirtį – iki rugsėjo 30 d;

Už ketvirtą ketvirtį – iki gruodžio 31 d.

Tik jeigu vietinės rinkliavos mokėtojas pageidauja, vietinę rinkliavą galima sumokėti už visus metus iš karto. Tokiu atveju, pasikeitus nekilnojamojo turto objekto savininkui (naudotojui) ir/ar vietinės rinkliavos dydžiui, ji nebus perskaičiuojama.

Ką daryti sumokėjus per daug?

Rekomenduojama permoką pasilikti kaip įmoką už būsimą atsiskaitymo laikotarpį. Kitu atveju, reikia pateikti rašytinį prašymą vietinės rinkliavos permokos grąžinimui.

Kas bus, jei nemokėsiu?

Nesumokėjus vietinės rinkliavos per sąskaitoje nurodytą terminą, už kiekvieną uždelstą dieną bus skaičiuojami 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos įmokos sumos. Vietinės rinkliavos mokėtojas atleidžiamas nuo delspinigių mokėjimo Mokesčių administravimo įstatyme nustatytais pagrindais.

Vietinės rinkliavos nesumokėjus per nurodytą terminą ji išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių ir antstolių paslaugomis.

Ar atleidžiama nuo rinkliavos mokėjimo?

Nuo kintamosios vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo atleidžiami nekilnojamojo turto objektų savininkai (arba jų įgalioti asmenys), deklaravę, kad nemažiau kaip 3 mėnesius nekilnojamojo turto objekte nebus gyvenama arba jame nebus vykdoma ūkinė veikla. Tam reikia UAB Komunalinių paslaugų centrui pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą atleisti nuo kintamosios vietinės rinkliavos dedamosios, kurio forma pateikiama vietinės rinkliavos nuostatų, patvirtintų 2020-02-27 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-71, 2 priede.
  • Prašymo formoje nurodytą papildomą informaciją apie nekilnojamojo turto naudojimą (pažymą iš elektros energijos tiekėjo, kad nekilnojamojo turto objekte per prašomą laikotarpį nesunaudota daugiau kaip 45 kWh/3 mėn. elektros energijos.
  • Seniūnijos išduotą ir seniūno patvirtintą pažymą, kad per nurodomą laikotarpį, nekilnojamojo turto objekte nebuvo negyvenama arba jame nebuvo nevykdoma ūkinė veikla arba šių dokumentų kopijas, kitą informaciją.

SVARBU: šios aplinkybės neatleidžia nuo būtinybės mokėti pastoviąją rinkliavos dedamąją.

Jei konteineris per didelis/per mažas.

Komunalinių atliekų turėtojai (fiziniai asmenys), pateikę motyvuotą ir pagristą paaiškinimą, turi teisę vieną kartą per metus pasikeisti mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerį į tokio dydžio konteinerį, kuris atitinka realų susidarančių atliekų kiekį ir privalo mokėti atitinkamą vietinės rinkliavos mokestį. Reikia atskirai kreiptis į UAB Komunalinių paslaugų centrą, Vytauto g. 71, Garliava, Kauno r.

 Juridiniams asmenims, norintiems keisti turimų mišrių atliekų konteinerių dydžius (kiekius), reikia atskirai kreiptis į UAB Komunalinių paslaugų centrą, Vytauto g. 71, Garliava, Kauno r.

Mano turimame nekilnojamojo turto objekte niekas negyvena/nevykdo ūkinės veiklos. Ar reikia  vistiek mokėti?

Nuo kintamosios vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo atleidžiami nekilnojamojo turto objektų savininkai (arba jų įgalioti asmenys), deklaravę, kad nemažiau kaip 3 mėnesius nekilnojamojo turto objekte nebus gyvenama arba jame nebus vykdoma ūkinė veikla. Tam reikia UAB Komunalinių paslaugų centrui pateikti šiuos dokumentus:

● Prašymą atleisti nuo kintamosios vietinės rinkliavos dedamosios, kurio forma pateikiama vietinės rinkliavos nuostatų, patvirtintų 2020-02-27 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-71, 2 priedas.

● Prašymo formoje nurodyti papildomą informaciją apie nekilnojamojo turto naudojimą (pažymą iš elektros energijos tiekėjo, kad nekilnojamojo turto objekte per prašomą laikotarpį nesunaudota daugiau kaip 45 kWh/3 mėn. elektros energijos.

Seniūnijos išduotą ir seniūno patvirtintą pažymą, kad per nurodomą laikotarpį, nekilnojamojo turto objekte nebuvo negyvenama arba jame nebuvo nevykdoma ūkinė veikla arba šių dokumentų kopijas, kitą informaciją).

SVARBU: šios aplinkybės neatleidžia nuo būtinybės mokėti pastoviąją rinkliavos dedamąją.

17. Mano vardu registruotas nekilnojamojo turto objektas netinkamas naudoti/gyventi (arba fiziškai  sunaikintas). Ar reikia vis tiek mokėti?

Nekilnojamojo turto objektas, kuris yra netinkamas naudoti ir visiškai nenaudojamas, nekilnojamojo turto savininko argumentuotu prašymu gali būti įtrauktas į netinkamų naudoti nekilnojamojo turto objektų kategoriją ir už jį nemokama ne tik kintamoji, bet ir pastovioji Vietinės rinkliavos dedamoji.

Tam reikia UAB Komunalinių paslaugų centrui pateikti šiuos dokumentus:

  • ● Prašymą, kurio forma pateikiama vietinės rinkliavos nuostatų, patvirtintų 2020-02-27 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-71, 3 priedas.
  • ● Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pažymą , jei nekilnojamojo turto objektas yra sudegęs.
  • ● Statinio (-ių) techninės priežiūros patikrinimo aktas (jei nekilnojamojo turto objektas yra netinkamas naudoti/gyventi ar fiziškai sunaikintas).

Pasikeitė/neatitinka mano turimo nekilnojamojo turto objekto faktiškai naudojama paskirtis/ plotas. Kokius veiksmus turėčiau atlikti?

Jeigu nekilnojamojo turto objekto arba jo dalies faktiškai naudojama paskirtis (plotas) skiriasi nuo nekilnojamojo turto registro išraše nurodytos paskirties (ploto), nekilnojamojo turto objekto savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę kreiptis į administratorių ir pateikti nekilnojamojo turto objekto ploto ar jo dalies paskirties (ploto) tikslinimo deklaraciją (vietinės rinkliavos nuostatų, patvirtintų 2020-02-27 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-71, 4 priedas). Prie nurodytos deklaracijos reikia pateikti patalpų eksplikaciją ir nekilnojamojo turto registro išrašą.

Pasikeitė/neatitinka mano turimo nekilnojamojo turto objekte faktiškai gyvenančių asmenų  skaičius. Kokius veiksmus turėčiau atlikti?

Jeigu gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objekte faktinis gyventojų skaičius yra mažesnis nuo apmokestintų kintama vietinės rinkliavos dedamąją gyventojų skaičiaus, šio objekto savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pateikti asmenų skaičiaus bute ar individualiame gyvenamajame name deklaraciją, kuri suteikia teisę nemokėti kintamos Vietinės rinkliavos dedamosios už negyvenančius nekilnojamojo turto objekte fizinius asmenis (vietinės rinkliavos nuostatų, patvirtintų 2020-02-27 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-71, 5 priedas).

Prie nurodytos deklaracijos dar reikia pateikti:

● Pažymą iš seniūnijos, kurios teritorijoje yra gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektas, apie nurodytame nekilnojamojo turto objekte gyvenančius asmenis;

● Pažymą iš seniūnijos, kurios teritorijoje yra gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektas, apie nurodytame nekilnojamojo turto objekte deklaruotus, tačiau negyvenančius asmenis.

Ar reikia nutraukti sutartį su esamu vežėju ir sudaryti sutartį su UAB Komunalinių paslaugų centras?

Jokių sutarčių nutraukti/pasirašyti nereikia. Kiekvienais metais, pagal sausio 1 d. registro duomenis, UAB Komunalinių paslaugų centras parengs mokėjimo pranešimą, apie apskaičiuotas mokėtinas vietinės rinkliavos įmokas už kalendorinius metus ir pagal Registro duomenų bazėje turimą adresą arba kitą žinomą adresą iki kovo 1 dienos pateikia kiekvienam vietinės rinkliavos mokėtojui.

 21. Kur bus galima atsiskaityti už  Vietinę rinkliavą?

Atsiskaityti už Vietinę rinkliavą bus galima AB „Lietuvos paštas“ skyriuose ir bankiniu pavedimu.

 UAB Komunalinių paslaugų centras

Vytauto g. 71, Garliava 53258 Kauno r. Tel.: (8-37) 55 28 31

Internetinis puslapis: www.rkpc.lt

El. paštas: rinkliava@rkpc.lt

Darbo laikas: I-IV 08:00 – 16:45 (pietų pertrauka 12:00-12:30)

V 08:00 – 15:30 (pietų pertrauka 12:00-12:30)

VI-VII           Nedirbame


Visos naujienos...